Voorzitter

In het verhaal hiernaast is te lezen dat de heer Bruggeman voorzitter van onze vereniging is. Dit klopt niet meer. Inmiddels is Lucien Broekaart plaatsvervangend voorzitter. We zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.

40 jaar Fanfare "Nooit Gedacht" oftewel ‘t muziek van de Graauw

Smaad over hem die hiervan schande spreekt
Eigenlijk is er al veel langer sprake van een muziek op de Graauw nl in 1866 werd er een nieuw schoollokaal geopend met het muziek. Deze vereniging heette "HONY SOIT QUI MAK Y PENSE" smaad over hem die hiervan schande spreekt olv muziekmeester P Bauwens. Van deze vereniging is verder weinig meer bekend dan een bericht aan de Graauwse bevolking n.l. "Al wie zich als werkend lid wil aansluiten vervoege zich bij de reeds eerder genoemde kapelmeester P Bauwens teneinde aldaar onderzocht te worden naar kunne en ervaring in de muziek.Vrouwelijk personeel wordt niet toegelaten. Hoe is deze vereniging ter ziele gegaan ? Men weet het niet.

Oefening Baart Kunst
In 1899 werd op initiatief van pastoor Borm een nieuwe muziekvereniging opgericht, uit de toneelvereniging "Oefening Baart Kunst" en wel voor het opluisteren van processies en andere kerkelijke feesten als ook voor andere festiviteiten in ons dorp. De instrumenten mochten niet gebruikt worden om te spelen voor de dans of enig ander misbruik. Naast deze muziekvereniging ontstond er nog een andere nl. te Zandberg en wel de fanfare "Door Eigen Hulp" met muziekmeester E de Stobbeleere en onder voorzitterschap van Honore Aubroeck (men noemde het ook wel het muziek van Aubroeck).Deze fanfare is waarschijnlijk ontstaan uit een vete tussen Graauwse en Zandbergse muzikanten zodat die van de Zandberg op zichzelf gingen, vandaar die naam. Aangezien deze twee gezelschappen elkaar de loef af wilden steken waren dit twee zeer goede gezelschappen. Oudere mensen beweren dat er ook te Paal een kleine vereniging bestond, met het schippersgilde "De Eendracht". Er waren destijds heel wat Graauwenaars die op hun monneca (harmonica) voor den dans speelden want Graauwenaars schuwden, naast hard werken, plezier maken en een stevige pint bier niet. De fanfare te Zandberg ging ter ziele, waarom is niet bekend.

Nooit Gedacht
De Graauwse fanfare Nooit Gedacht werd enige jaren voor de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk ontmanteld. Boze tongen beweren dat er instrumenten werden verkocht om de aankoop van een nieuw orgel in de kerk te kunnen financieren. In die tijd kwam "Nooit Gedacht" uit in de afdeling uitmuntendheid onder muziekmeester den Hollander. De overgebleven muzikanten speelden toen nog in de processies (wat waren de mensen toen braaf) tot in het begin van de oorlog, toen musiceren op straat door de Duitse bezetter verboden werd en "Nooit Gedacht" helemaal ter ziele ging. Als alternatief hield men een mondharmonicaclub over, op zijn Graauws een "schallemaijclub" genaamd.

Totdat in 1952 de weg Graauw-Hulst werd geopend door de Commissaris der Koningin Jhr.Mr. de Casembroot, die bekend stond als een zeer vrolijk man en bij deze gelegenheid een eigen fanfare of harmonie miste. Hij eiste bij een volgende gelegenheid (de weg Graauw-Duivenhoek stond op het programma) dat er niet een vreemde maar een eigen Graauwse fanfare of harmonie aanwezig zou zijn. De commissaris beschouwde een muziekgezelschap als het visitekaartje van een dorpsgemeenschap. En zo werd door het toenmalig St Nicolaascomite onder voorzitterschap van Hendrik(Driek) de Boer in 1953 het initiatief genomen, Driek den Boer was de grote animator, dit mag gerust gezegd worden, om onze fanfare "Nooit Gedacht" te heroprichten.

De toenmalige pastoor, Julius Siebelinck, die zeer ingenomen was met dit initiatief zou in de zondagsmissen vanaf de kansel iedereen uitnodigen op een vergadering om te komen tot een oprichting van een fanfare en wel op dinsdag 27 januari om 19.00 uur in het patronaat. Op deze vergadering werd een voorlopig bestuur samengesteld waarin ook mensen van "het oude muziek zaten".

Iedereen die wou kon zich als spelend of steunend lid opgeven. Er gaven zich meer dan 50 leden op waaronder ook de oud muzikanten Albert Bracke en Fons de Maat welke alvast met de notenleer zouden beginnen. Ten gevolge van de watersnoodramp op 1 februari van dat jaar werd alles opgeschort totdat in april de draad weer werd opgenomen. De contributie werd gesteld op 50 cent per maand om de jaarlijkse tjerdag te bekostigen. Het betaamde destijds niet dat een lid van de fanfare contributie betaalde, men stond immers ten dienste van de gemeenschap zoals de brandweer bij brand. Er werd een omhaling gedaan en deze bracht f 1796,50 op, voor die tijd een mooi bedrag. Tevens schonk de Boerenleenbank f 500,- Op de raadsvergadering van de toenmalige gemeente Graauw en Langendam stelde raadslid Cyriel Steyaert voor de fanfare te bestempelen als een gemeentelijke fanfare en de nodige financien aan te vullen.

In augustus 1953 werden bij de Fa Mahillon te Brussel de nieuwe instrumenten aangekocht voor de somma van, schrik niet, f 3600,- en uitgereikt door de toenmalige burgemeester mr F Schlüter. Na intensief repeteren werd het eerste officiele optreden gepland op 1 januari 1954 en wel een muzikale rondgang door het dorp. Het vaandel van het oude muziek werd uit de kast gehaald en onder grote belangstelling van de Graauwse bevolking werd er een rondgang gemaakt. Tot heden wordt er nog over gepraat "van toen 't muziek voor het eerst uitging".

Toen Jhr.Mr. de Casembroot in 1957 de nieuwe weg Graauw-Duivenhoek kwam openen stond er tot zijn verrassing een keurige Graauwse fanfare opgesteld. De fanfare zou zeer veel bijdragen aan het culturele en sociale leven in en om ons dorp, met als hoogtepunten een optreden op de wereldtentoonstelling te Brussel en een optreden te Antwerpen tgv het wereldkampioenschap boogschieten.

Ook de nieuwe fanfare bleven de moeilijkheden niet bespaard, in de zestiger jaren kwam de televisie massaal in de huiskamer bij gevolg dat de repetities slecht bezocht werden. Er trokken veel jonge mensen weg uit ons dorp door gebrek aan woonruimte waaronder ook veel muzikanten. En waar nog bij kwam dat onze gemeente werd opgeheven en verpatst aan Hulst. Maar de Graauwenaars waren gelukkig paraat en vatten de koe op tijd bij de hoorns. En zo kwam er begin jaren 70 een kentering in het tij onder het voorzitterschap van Arnold Bruggeman. We kregen toeloop van verscheidene muzikanten en veel leerlingen.

Intussen waren we keurig in het uniform gestoken en was onze fanfare uitgebreid met een drumband. Begin 1973 kregen we een nieuw instrumentarium. Wat we nooit hadden durven denken gebeurde we deden mee aan het bondsconcours te Roosendaal in juli 1973 en met veel succes. We mogen gerust zeggen met "Nooit Gedacht" is het sinds 1970 steeds crescendo gegaan, in muziektermen uitgedrukt.

Zo mochten we in april 1978 het 25 jarig jubileum glansrijk vieren, wat we dan ook hebben gedaan. Bij deze gelegenheid werd ook het nieuwe vaandel gewijd en in gebruik genomen. Dit vaandel werd geheel belangeloos door Graauwse dames gemaakt.

"Nooit Gedacht" heeft altijd goede muziekmeesters gehad n.l. Jan Mannaert, Honore de Gucht, Ronnie de Nijs Henk de Gucht en onze drumbandleider Benny de Gucht. We zijn deze heren veel dank verschuldigd, in het bijzonder wijlen Ronnie de Neys die onze fanfare tot een hoog peil wist te brengen en uit te breiden tot 30 muzikanten en wel in korte tijd. Muziekmeester Dannie Pilaet nam om persoonlijke reden ontslag op 14-03-93 nadat hij enkele jaren (vanaf 1990) onze fanfare op verdienstelijke wijze heeft geleid. Onze huidige muziekmeester Joop de Pooter werd terstond bereid gevonden "Nooit Gedacht" verder te leiden.

Zo hebben we dus het 40 jarig bestaan na de heroprichting bereikt met als hoogtepunten promotie naar de derde afdeling fanfare te Zundert op 7-11-82, het opluisteren van de wijnfeesten te Altenahr in Duitsland en de promotie naar de tweede afdeling fanfare op 12 juni 1988 te Oud Gastel.

We hebben enige teruggang in leden gehad maar niet verontrustend. Op het moment hebben we heel wat leerlingen die gemotiveerd zijn zodat de toekomst voor de fanfare er goed uitziet onder het eminente voorziterschap van Arnold Bruggeman die reeds 23 jaar voorzitter is en die we mogen danken voor alles wat hij voor "Nooit Gedacht" heeft gedaan, en dat is zeer veel. We mogen gerust zeggen dat Graauw zeer veel heeft bijgedragen aan het muzikale en folkloristische gebeuren in de streek.

Alfons Steyaert Kroniekschrijver en erelid van de fanfare "Nooit Gedacht" Graauw